Algemene voorwaarden

Uwstrafrechtadvocaat.nl is een website van de maatschap Koppen & Lut advocaten.

OVER UW STRAFRECHTADVOCAAT  ALGEMENE VOORWAARDEN

Uwstrafrechtadvocaat.nl is een website van de maatschap Koppen & Lut advocaten.

OVER UW STRAFRECHTADVOCAAT  ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1. Algemeen

Uwstrafrechtadvocaat.nl is een website van de maatschap Koppen & Lut advocaten. Uwstrafrechtadvocaat.nl stelt zich ten doel om rechtzoekenden in contact te brengen met de advocaten van Koppen & Lut advocaten. Koppen & Lut advocaten stelt zich vervolgens ten doel om de advocatenpraktijk uit te oefenen, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Alle opdrachten tot juridische dienstverlening aan een op het kantoor van Koppen & Lut advocaten werkzame advocaat doen uitsluitend een verbintenis ontstaan tussen de rechtzoekende/cliënt/opdrachtgever en Koppen & Lut advocaten.

Een opdracht tot juridische dienstverlening komt pas tot stand ná uitdrukkelijke aanvaarding daarvan en verzending van een gespecificeerde opdrachtbevestiging door Koppen & Lut advocaten. Middels het invullen van het contactformulier op de website van Uwstrafrechtadvocaat.nl kan de rechtzoekende/cliënt/opdrachtgever kenbaar maken in contact te willen komen met één van de advocaten van Koppen & Lut advocaten, maar wordt uitdrukkelijk nog géén opdracht aanvaard door Koppen & Lut advocaten.

Art. 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten (hierna te noemen: “opdrachten”), alsmede op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, die de cliënt verstrekt aan Koppen & Lut advocaten en al degenen die – al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst – voor Koppen & Lut advocaten werkzaam zijn alsmede derden als hierna genoemd onder 4.

Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden waarnaar in de van de opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

Art. 3. Opdrachten

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de Artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat ten behoeve van de opdrachtgever. De cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen een andere advocaat diensten verricht (bij voorbeeld bij afwezigheid van de gecontracteerde advocaat of bij bijzondere deskundigheid). Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen).

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Art. 4. Aansprakelijkheid en Inschakeling van derden

De behandelend advocaat van Koppen & Lut advocaten zal bij de uitvoering van de aan hem/haar verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie en inschakeling van niet bij hem werkzame derden (waaronder, maar niet uitsluitend, deskundigen, buitenlandse advocaten, accountants en schade-experts) de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

De behandelend advocaat is echter, behoudens zijn/haar opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

De aansprakelijkheid van de behandelend advocaat is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de behandelend advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met de door de verzekeraar te hanteren eigen bijdrage. De gecontracteerde advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten op de datum van vaststelling van deze voorwaarden daaromtrent gestelde regels.

Koppen & Lut advocaten is niet aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Alle aanspraken vervallen, indien deze niet – onder overlegging van alle relevante bewijsstukken – schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de behandelend advocaat binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt waren of redelijkerwijze konden zijn.

De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan de behandelend advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Art. 5 Gefinancierde Rechtsbijstand

De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien de behandelend advocaat namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

Indien de RvR, om wat voor redenen dan ook, niet overgaat tot de afgifte van een toevoeging, dan zal de behandelend advocaat zijn/haar werkzaamheden verrichten op basis van het voor hem/haar geldende uurtarief te vermeerderen 21% BTW en indien nodig kosten voortvloeiende uit leges en verschotten.

De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat na verstrekking van een last tot toevoeging door enig rechtscollege, in geval van veroordeling, door de Raad voor Rechtsbijstand in alle gevallen alsnog een financiële beoordeling van de inkomens- en vermogenssituatie van opdrachtgever zal plaatsvinden en dat zulks erin kan resulteren dat de door de Raad voor Rechtsbijstand uitgekeerde vergoeding aan kosten rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand bij opdrachtgever teruggevorderd kan worden.

Art. 6 Honorarium en kosten

Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de behandelend advocaat voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief.

Het uurtarief zal in beginsel steeds jaarlijks, met ingang van 1 januari, worden geïndexeerd, waarbij het kantoor zich het recht voorbehoudt tot tussentijdse indexering over te gaan.

Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (ondermeer, maar niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, alsmede – indien van toepassing – kosten van derden).

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.).

Tenzij anders overeengekomen factureert de behandelend advocaat in principe tussentijds en/of aan het einde van de behandeling van de zaak.

De behandelend advocaat zal in beginsel voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen en/of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal de behandelend advocaat de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Art. 7. Betaling

Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan de behandelend advocaat zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd, alsmede de wettelijke incassokosten.

Art. 8. Archivering

Na het einde van een zaak zal het dossier worden gesloten en minimaal gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar in het archief van het kantoor worden bewaard, waarna het te zijner tijd zal worden vernietigd.

Art. 10. Geheimhouding

Het kantoor, alsook iedere afzonderlijke behandelend advocaat, is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding.

De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van bij de behandelend advocaat aanwezige coderingsmogelijkheden. De behandelend advocaat is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van email en andere vormen van dataverkeer.

Art. 11. Klachtenregeling

Het kantoor beschikt over een interne klachtenregeling. Een afschrift van deze klachtenregeling is bij het kantoor op te vragen. Op iedere door kantoor aangegane overeenkomst van opdracht is de klachtenregeling van toepassing.

Art. 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

Indien de interne klachtenregeling niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leidt, is op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever(s) en de behandelend advocaat alleen Nederlands recht van toepassing.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 012 – 3456 7890.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons bellen op 040 246 25 12.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar binnen 48 uur uw mail te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.