Introductie eenvoudige en zware mishandeling

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over de eenvoudige en zware mishandeling. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruikt maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

Onder een (eenvoudige) mishandeling wordt verstaan, het opzettelijk een ander pijn of letsel toebrengen, dan wel het opzettelijk benadelen van de gezondheid van een ander. In geval van een zware mishandeling is het gevolg van de mishandeling aanzienlijk ernstiger dan in geval van de ‘eenvoudige’ mishandeling. Bij een zware mishandeling ontstaat zwaar lichamelijk letsel en hierop moet het opzet van de verdachte, al dan niet in voorwaardelijke vorm, ook zijn gericht.

Wat is eenvoudige mishandeling?

Onder een (eenvoudige) mishandeling wordt verstaan, het opzettelijk een ander pijn of letsel toebrengen, dan wel het opzettelijk benadelen van de gezondheid van een ander. Dat houdt automatisch ook in dat sprake kan zijn van een mishandeling zonder dat daardoor letsel is ontstaan, maar waarbij de aangever enkel spreekt over pijn. Dat subjectieve gegeven kan voor een mishandeling voldoende zijn en dat maakt een bewezenverklaring van een (eenvoudige) mishandeling in bepaalde gevallen ook laagdrempelig.

Op grond van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht kan een (eenvoudige) mishandeling maximaal worden bestraft met een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren of een geldboete van de vierde categorie. Indien deze mishandeling zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft, wordt het strafplafond op grond van lid 2 verhoogd tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren en zodra de mishandeling de dood tot gevolg heeft geldt een maximale gevangenisstraf voor de duur van zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie op grond van artikel 300 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht. Op grond van artikel 300 lid 5 van het Wetboek van Strafrecht is een poging tot mishandeling niet strafbaar.

Onder een (eenvoudige) mishandeling wordt verstaan, het opzettelijk een ander pijn of letsel toebrengen, dan wel het opzettelijk benadelen van de gezondheid van een ander. In geval van een zware mishandeling is het gevolg van de mishandeling aanzienlijk ernstiger dan in geval van de ‘eenvoudige’ mishandeling. Bij een zware mishandeling ontstaat zwaar lichamelijk letsel en hierop moet het opzet van de verdachte, al dan niet in voorwaardelijke vorm, ook zijn gericht.

Wat is eenvoudige mishandeling?

Onder een (eenvoudige) mishandeling wordt verstaan, het opzettelijk een ander pijn of letsel toebrengen, dan wel het opzettelijk benadelen van de gezondheid van een ander. Dat houdt automatisch ook in dat sprake kan zijn van een mishandeling zonder dat daardoor letsel is ontstaan, maar waarbij de aangever enkel spreekt over pijn. Dat subjectieve gegeven kan voor een mishandeling voldoende zijn en dat maakt een bewezenverklaring van een (eenvoudige) mishandeling in bepaalde gevallen ook laagdrempelig.

Op grond van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht kan een (eenvoudige) mishandeling maximaal worden bestraft met een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren of een geldboete van de vierde categorie. Indien deze mishandeling zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft, wordt het strafplafond op grond van lid 2 verhoogd tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren en zodra de mishandeling de dood tot gevolg heeft geldt een maximale gevangenisstraf voor de duur van zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie op grond van artikel 300 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht. Op grond van artikel 300 lid 5 van het Wetboek van Strafrecht is een poging tot mishandeling niet strafbaar.

Wat is zware mishandeling?

In geval van een zware mishandeling is het gevolg van de mishandeling aanzienlijk ernstiger dan in geval van de ‘eenvoudige’ mishandeling. Bij een zware mishandeling ontstaat zwaar lichamelijk letsel en hierop moet het opzet van de verdachte, al dan niet in voorwaardelijke vorm, ook zijn gericht.

Onder zwaar lichamelijk letsel wordt, volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad, het volgende verstaan. Het Wetboek van Strafrecht bevat in beginsel geen nadere definiëring of omschrijving van het begrip zwaar lichamelijk letsel. Artikel 82 van het Wetboek van Strafrecht geeft tot op zekere hoogte wel invulling aan dit begrip, nu deze bepaling inhoudt dat onder zwaar lichamelijk letsel wordt begrepen: “ziekte die geen uitzicht op volkomen genezing overlaat, voortdurende ongeschiktheid tot uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden, en afdrijving of dood van de vrucht van een vrouw”, alsmede “storing van de verstandelijke vermogens die langer dan vier weken geduurd heeft”. In die gevallen is zonder twijfel sprake van zwaar lichamelijk letsel, maar artikel 82 voornoemd geeft géén limitatieve opsomming van de gevallen waarin sprake kan zijn van zwaar lichamelijk letsel.

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad is namelijk ook gebleken dat náást die gevallen zoals opgesomd in artikel 82 van het Wetboek van Strafrecht ook sprake kan zijn van zwaar lichamelijk letsel, wanneer het letsel voldoende belangrijk is om naar normaal spraakgebruik als zwaar lichamelijk letsel te worden aangeduid. Gelet op de uiteenlopende vormen waarin lichamelijk letsel zich kan voordoen, kan namelijk volgens de Hoge Raad bezwaarlijk precies worden aangegeven wanneer dat letsel als zwaar lichamelijk letsel geldt.

Aard van het letsel na mishandeling

Als algemene gezichtspunten voor de beantwoording van de vraag of van zwaar lichamelijk letsel sprake is, kunnen in elk geval worden aangemerkt de aard van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel. Bij een veelvoud van verwondingen kan in voorkomende gevallen de beoordeling worden betrokken op de verwondingen in hun totaliteit.

Wat de aard van het letsel betreft, kan ook het verlies van het gebruik van een zintuig, verminking en verlamming als zwaar lichamelijk letsel worden beschouwd. Psychische gevolgen die niet zonder meer zijn aan te merken als een (ver)storing van de verstandelijke vermogens zoals bedoeld in art. 82 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht, kunnen echter niet worden aangemerkt als waar lichamelijk letsel.

Een veelvoorkomende categorie letsel betreft (bot)fracturen. Indien sprake is van een zodanige fractuur dat operatief ingrijpen van een zekere ernst is vereist, geldt in de regel dat die fractuur, vanwege onder meer de noodzaak en de aard van medisch ingrijpen, als zwaar lichamelijk letsel gekwalificeerd kan worden, aldus de Hoge Raad. Ten aanzien van gebitsschade, zoals afgebroken tanden, verdient opmerking dat, nu gebitsschade niet zonder meer kan worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel, in beginsel nadere specifieke vaststellingen met betrekking tot in het bijzonder de noodzaak en de aard van het medische (tandheelkundige) ingrijpen, noodzakelijk zijn.

Herstel na mishandeling

Een ander mogelijk gezichtspunt betreft het of enig uitzicht op herstel. Daarbij geldt dat van zwaar lichamelijk letsel niet alleen sprake kan zijn indien enig uitzicht op herstel in belangrijke mate ontbreekt, maar ook wanneer het letsel gepaard gaat met een langere periode van herstel of van onzekerheid over de mogelijkheid en de mate van herstel. Daarnaast kan van belang zijn in hoeverre tijdens de periode van herstel sprake is van pijn en/of fysieke beperkingen en/of belemmeringen in het dagelijks functioneren.

In voorkomende gevallen kan in de beoordeling voorts worden betrokken of restschade aanwezig is, in het bijzonder in de vorm van één of meerdere littekens. Daarbij kunnen van belang zijn het uiterlijk en de ernst van het litteken en daarmee samenhangend de mate waarin dat litteken het lichaam ontsiert, en eventueel of in verband met dat litteken – langdurige – pijnklachten (hebben) bestaan.

Oriëntatiepunten eenvoudige en zware mishandeling

Omdat verschillende vormen van mishandeling veelvoorkomend zijn, zijn er afspraken gemaakt door de voorzitters van de strafsectoren van de verschillende rechtbanken in het land over hoe te bestraffen in dergelijke zaken. Deze afspraken worden ook wel de LOVS-oriëntatiepunten genoemd en deze geven aardig houvast bij de vraag welke bestraffing te verwachten valt. Een voorbeeld van de oriëntatiepunten kunt u hieronder vinden.

Oriëntatiepunten eenvoudige mishandeling

Art. 300/304 Sr eenvoudige mishandeling
LOVS: 28-5-1999, 28-1-2011, 22-11-2013, 09-03-2018

OmschrijvingOriëntatiepunt
a. Droge klap of schop (alleen pijn, geen letsel)€ 500,--
b. Mishandeling, lichamelijk letsel ten gevolge hebbend€ 750,--
c. Mishandeling met behulp van een slagwapen of door een kopstoot, lichamelijk letsel
ten gevolge hebbend
120 uur taakstraf

Figuur 1: Oriëntatiepunten eenvoudige mishandeling

Oriëntatiepunten eenvoudige mishandeling

Art. 300/304 Sr eenvoudige mishandeling
LOVS: 28-5-1999, 28-1-2011, 22-11-2013, 09-03-2018

Uw Strafrechtadvocaat schema oriëntatiepunten doodslag eenvoudige mishandeling

Figuur 1: Oriëntatiepunten eenvoudige mishandeling

Oriëntatiepunten zware mishandeling

Art. 302 Sr zware mishandeling
LOVS: 28-5-1999, 31-10-2008, 28-1-2011, 09-03-2018

OmschrijvingOriëntatiepunt
a. Opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel zonder gebruik te maken van een
wapen
3 maanden gs ov
b. Opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door middel van bijvoorbeeld één
of meer kopsto(o)t(en) en/of schoppen/trappen tegen het hoofd
6 maanden gs ov
c. Opzettelijk toebrengen van middelzwaar lichamelijk letsel met behulp van een wapen
(niet zijnde een vuurwapen)
7 maanden gs ov
d. Opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel, zonder gebruik te maken van
een wapen
8 maanden gs ov
e. Opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel met behulp van een wapen
(niet zijnde een vuurwapen)
1 jaar gs ov

Figuur 2: Oriëntatiepunten zware mishandeling

Oriëntatiepunten zware mishandeling

Art. 302 Sr zware mishandeling
LOVS: 28-5-1999, 31-10-2008, 28-1-2011, 09-03-2018

Uw Strafrechtadvocaat schema oriëntatiepunten doodslag zware mishandeling met onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Figuur 2: Oriëntatiepunten zware mishandeling

Toelichting oriëntatiepunten mishandeling

Art. 300/302 Sr (zware) mishandeling

Strafverhoging
Voor zover het feit is begaan tegen een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder indien het misdrijf is gepleegd gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn of haar bediening dan wel tegen een professionele hulpverlener (brandweerman, ambulancebroeder, arts, verpleegkundige e.d.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, machinist, trambestuurder e.d.) kan de in het oriëntatiepunt genoemde straf worden verhoogd met 33% tot 100%.

 

Huiselijk geweld
Bij huiselijk geweld wordt in beginsel geen geldboete opgelegd.

 

Eenvoudige mishandeling
De praktijk leert dat lichte varianten van een eenvoudige mishandeling waardoor bij het slachtoffer pijn of slechts (zeer) beperkt letsel wordt veroorzaakt of om mishandeling met een wapen waardoor enkel pijn wordt veroorzaakt. Naarmate het toegepaste geweld na mishandeling intensiever is (bijvoorbeeld: meerdere klappen) zal er voor de rechter aanleiding kunnen zijn om de boete te combineren met een taakstraf of een voorwaardelijke gevangenisstraf. De praktijk leert dat lichte varianten van eenvoudige mishandeling doorgaans door de Officier van Justitie worden afgedaan door middel van een transactie. Het gaat daarbij globaal om eenvoudige mishandeling (zonder wapen).

 

 

Begripsomschrijvingen
Het in art. 300 Sr bedoelde letsel kan worden onderscheiden in beperkt en aanzienlijk lichamelijk letsel. Onder beperkt lichamelijk letsel moet worden begrepen letsel dat bestaat uit één of meer schrammen, schaafwonden of blauwe plekken. Het gaat hier bijvoorbeeld ook om een tand door de lip of lichte kneuzingen. Deze verwondingen eisen geen medisch ingrijpen. Onder aanzienlijk lichamelijk letsel moet worden begrepen letsel waarvan volledig herstel mogelijk is binnen een periode van zes weken na de mishandeling. Het gaat hier bijvoorbeeld om forse kneuzingen, breuken die zonder een operatie herstellen en te hechten wonden. Het in art. 302 Sr bedoelde zwaar lichamelijk letsel kan worden onderscheiden in zwaar lichamelijk letsel en zeer zwaar lichamelijk letsel. Onder zwaar lichamelijk letsel moet worden begrepen zwaar lichamelijk letsel, als bedoeld in art. 302 Sr, waarvan volledig herstel valt te verwachten binnen zes maanden na de gebeurtenis. Medisch ingrijpen zal in het algemeen geïndiceerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om ingrijpende breuken. Onder zeer zwaar lichamelijk letsel moet worden begrepen zwaar lichamelijk letsel, als bedoeld in art. 302 Sr, dat levensbedreigend is of waarvan een zeer langdurige herstelperiode (meer dan zes maanden) of geen volledige genezing wordt verwacht. Op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel na mishandeling staat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.