Introductie over bedreiging of belediging

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over het onderwerp bedreiging of belediging. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruikt maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

U bent in aanraking gekomen met politie en/of het Openbaar Ministerie vanwege bedreiging of belediging? Laat u bijstaan door Uw Strafrechtadvocaat.

Wat is bedreiging?

Onder bedreiging wordt ‘het opzettelijk een ander vrees aanjagen’ verstaan. Het doel van een bedreiging is dan ook om een ander vrees aan te jagen/bang te maken en het opzet moet daar dan ook op gericht zijn. Niet in alle gevallen zijn dreigende woorden ook voldoende om te komen tot een bewezenverklaring van bedreiging zoals bedoeld in artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht. Voldaan dient te zijn aan twee voorwaarden. Primair dient sprake te zijn van opzet op een bedreiging en moet de bedreigde zich ook redelijkerwijs bedreigd kunnen hebben gevoeld.

U bent in aanraking gekomen met politie en/of het Openbaar Ministerie vanwege bedreiging of belediging? Laat u bijstaan door Uw Strafrechtadvocaat.

Wat is bedreiging?

Onder bedreiging wordt ‘het opzettelijk een ander vrees aanjagen’ verstaan. Het doel van een bedreiging is dan ook om een ander vrees aan te jagen/bang te maken en het opzet moet daar dan ook op gericht zijn. Niet in alle gevallen zijn dreigende woorden ook voldoende om te komen tot een bewezenverklaring van bedreiging zoals bedoeld in artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht. Voldaan dient te zijn aan twee voorwaarden. Primair dient sprake te zijn van opzet op een bedreiging en moet de bedreigde zich ook redelijkerwijs bedreigd kunnen hebben gevoeld.

Straf bedreiging

Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat voor een veroordeling ter zake van bedreiging is vereist dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de bedreigde redelijke vrees kon ontstaan dat het misdrijf waarmee werd gedreigd ook zou worden gepleegd. Niet vereist is dat de bedreigde zich daadwerkelijk in zijn persoonlijke vrijheid voelt aangetast, maar voldoende is dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat ze in het algemeen een dergelijke vrees kan opwekken. Wanneer de woorden die aan de ander worden toegevoegd overduidelijk een bedreigend karakter hebben, zal het misdrijf al wel zijn gegeven. Wanneer echter de gebezigde woorden op zichzelf beschouwd geen bedreiging met een misdrijf als bedoeld in art. 285 Sr opleveren, komt het aan op de omstandigheden waaronder de woorden zijn geuit.

Op grond van artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht is bedreiging strafbaar gesteld. Wat specifiek onder bedreiging wordt verstaan is niet in dit artikel opgenomen. Enkel de diverse vormen van bedreiging zijn hierin opgesomd tezamen met hun strafbedreiging. Zo benoemt lid 1 de bedreiging met openlijk in vereniging geweld gepleegd tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting. Deze vormen van bedreiging kennen een strafmaximum van een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Maximale straf bedreiging

Lid 2 benoemt de schriftelijke bedreiging en een bedreiging onder een onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, waarbij het strafmaximum wordt verhoogd tot een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. De bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met een maximale gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie, aldus artikel 285 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht, en indien de bedreiging in de voornoemde leden wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt het strafmaximum van die bedreiging nog eens met een derde verhoogd.

Oriëntatiepunten bedreiging

Art. 285 Sr bedreiging
LOVS: 28-1-2011, 11-3-2016

OmschrijvingOriëntatiepunt
Bedreiging€ 250,--
Tonen van slag- of stootwapen40 uur taakstraf
Tonen van steekwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp60 uur taakstraf
Tonen van (nep)vuurwapen4 mnd gs ov
Inrijden op persoon4 mnd gs ov

Figuur 1: Schema oriëntatiepunten bedreiging

Toelichting oriëntatiepunt art. 285 Sr bedreiging

In het oriëntatiepunt is met de eventuele samenloop met het voorhanden hebben van een wapen geen rekening gehouden.

Strafverzwarende omstandigheden kunnen zijn:
– agressie in het verkeer
– bedreiging tijdens evenementen (inclusief voetbalwedstrijden)
– huiselijk geweld

Voor zover het feit is begaan tegen een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder indien het misdrijf is gepleegd gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn of haar bediening dan wel tegen een professionele hulpverlener (brandweerman, ambulancebroeder, arts, verpleegkundige e.d.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, machinist, trambestuurder e.d.) kan de in het oriëntatiepunt genoemde straf worden verhoogd met 33% tot 100%.

Wat is belediging?

Met een belediging wordt een ander opzettelijk in zijn eer of goede naam aangerand. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in geval van het publiekelijk uitschelden van een ander, of wanneer publiekelijk bepaalde gebaren worden gemaakt.

Belediging is strafbaar gesteld middels artikel 266 Wetboek van strafrecht, en moet in samenhang met artikel 261 Wetboek van strafrecht worden gelezen. Wat vervolgens daadwerkelijk onder belediging wordt verstaan blijkt overigens niet uit de wettelijke bepalingen, maar wordt in de jurisprudentie uitgekristalliseerd. Een uitlating wordt als beledigend beschouwd indien deze de strekking heeft om een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te plaatsen en diegene in zijn eer of goede naam aan te randen. Voor de beoordeling of daarvan sprake is zal bij gebruik van woorden die an sich niet beledigend zijn, gekeken moeten worden naar de context waarbinnen die uitlatingen gedaan zijn.

Voor de beoordeling van de vraag of sprake is van een belediging, zijn dus diverse aspecten van belang:

Oriëntatiepunten belediging

Art. 266 Sr belediging
LOVS: 28-1-2011

OmschrijvingOriëntatiepunt
Belediging€ 150,--

Figuur 2: Schema oriëntatiepunten belediging

Toelichting oriëntatiepunt art. 266 Sr belediging

Voor zover het feit is begaan tegen een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder indien het misdrijf is gepleegd gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn of haar bediening dan wel tegen een professionele hulpverlener (brandweerman, ambulancebroeder, arts, verpleegkundige e.d.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, machinist, trambestuurder e.d.) kan de in het oriëntatiepunt genoemde straf worden verhoogd met 33% tot 100%.

De hoogte van de op te leggen straf in een individueel geval wordt sterk bepaald door de aard van de belediging en de mate waarin deze als kwetsend zal zijn ervaren. Daarnaast speelt bij de strafoplegging een rol of er getuigen zijn geweest van de belediging: is er sprake van een één-op-één situatie of zijn er veel omstanders aanwezig? In het laatste geval zal de straf hoger kunnen uitvallen.

Art. 285 Sr bedreiging
LOVS: 28-1-2011, 11-3-2016

Schema oriëntatiepunten bedreiging Uw Strafrechtadvocaat

Figuur 1: Schema oriëntatiepunten bedreiging

Toelichting oriëntatiepunt art. 285 Sr bedreiging

In het oriëntatiepunt is met de eventuele samenloop met het voorhanden hebben van een wapen geen rekening gehouden.

Strafverzwarende omstandigheden kunnen zijn:
– agressie in het verkeer
– bedreiging tijdens evenementen (inclusief voetbalwedstrijden)
– huiselijk geweld

Voor zover het feit is begaan tegen een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder indien het misdrijf is gepleegd gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn of haar bediening dan wel tegen een professionele hulpverlener (brandweerman, ambulancebroeder, arts, verpleegkundige e.d.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, machinist, trambestuurder e.d.) kan de in het oriëntatiepunt genoemde straf worden verhoogd met 33% tot 100%.

Oriëntatiepunten belediging

Art. 266 Sr belediging
LOVS: 28-1-2011

Schema oriëntatiepunten belediging Uw Strafrechtadvocaat

Figuur 2: Schema oriëntatiepunten belediging

Toelichting oriëntatiepunt art. 266 belediging

Voor zover het feit is begaan tegen een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder indien het misdrijf is gepleegd gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn of haar bediening dan wel tegen een professionele hulpverlener (brandweerman, ambulancebroeder, arts, verpleegkundige e.d.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, machinist, trambestuurder e.d.) kan de in het oriëntatiepunt genoemde straf worden verhoogd met 33% tot 100%.

De hoogte van de op te leggen straf in een individueel geval wordt sterk bepaald door de aard van de belediging en de mate waarin deze als kwetsend zal zijn ervaren. Daarnaast speelt bij de strafoplegging een rol of er getuigen zijn geweest van de belediging: is er sprake van een één-op-één situatie of zijn er veel omstanders aanwezig? In het laatste geval zal de straf hoger kunnen uitvallen.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over de onderwerpen bedreiging of belediging van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over de onderwerpen bedreiging of belediging van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.